วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552

ปฏิกิริยา การหายใจแสงแบ่งเป็น

ปฏิกิริยา การหายใจแสงแบ่งเป็น
ขั้นตอนได้ ดังนี้


ขั้นที่1
RuBP ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในคลอโร
พลาสต์ได้ กรดฟอสฟอไกลโคลิก ( phosphoglycolic acid )
และ PGA โดยการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ ไรบูโลสบิ
ฟอสเฟต-ออกซิจีเนส ( RuBP oxygenase ) ซึ่งเป็นเอนไซม์ตัว
เดียวกับไรบูโลส บิสฟอสเฟตคาร์บอกซิเลส ต่อจากนั้น
กรดฟอสฟอไกลโคลิก ถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยเอนไซม์ ฟอสฟาเทส
( phosphatase ) ได้กรดไกลโคลิกและฟอสเฟต


ในวัฏจักรแคลวิน RuBP จะทำปฏิกิริยากับ CO2ได้ PGA 2 โมเลกุล โดยการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ RuBP
คาร์บอกซิเลส


ไม่มีความคิดเห็น: